باشگاه کوهنوردی فراز

آشنایی با اصول اولیه کوهنوردی برای مبتدیان

استفاده از کوهستان و طبیعت زیبایش و لذت بردن از آن نیاز به رعایت اصول و مقرراتی دارد که رعایت هر یک از آنها در تندرستی و سلامتی کوهنورد بسیار موثر استبیشتر....
تغذیه در کوهستان

تغذیه در کوهستان یکی از موارد بسیار مهم در برنامه های کوهنوردی می باشد.بیشتر....
ابزارهای کوهنوردی