باشگاه کوهنوردی فراز

کارگاه آموزشی حفظ محیط کوهستان

این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد،

رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛

    اکوسیستم‌های کوهستانی
    عوامل تهدید کننده محیط های کوهستانی
    سازمان‌های محیط زیستی

80,000 تومان