باشگاه کوهنوردی فراز

کارگاه نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما

این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد،

رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛

    آشنائی با قطب‌نما
    آشنایی با نقشه توپوگرافی
    تشخیص جهت حرکت
    تعیین موقعیت روی نقشه
    UTM
    تخمین مسافت
    رسم کروکی مسیر
    تعیین موقعیت

150,000 تومان