باشگاه کوهنوردی فراز

صعود قله خرونرو در مرز بین استان سمنان و مازندران